O škole

 

        Základní škola a Mateřská škola Karlovice je úplná škola se sedmi třídami. Její součástí je i  MŠ. Z důvodu nízkého počtu žáků dochází ke sloučení tříd na prvním stupni. V našem ŠVP využíváme disponibilních hodin pro výuku druhého jazyka -  německého, od 7. ročníku.

        Kapacita školy je 200 žáků. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a práce  s dětmi ze sociálně  znevýhodněného prostředí. Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště a žákům je k dispozici speciální pedagog. Vzdělávání žáků s SPU a žáků nadaných se řídí vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. U žáků zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a žáků sociálně znevýhodněných bude postupováno podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. U nadaných žáků bude výuka zabezpečena IVP a soutěžemi.

        Škola je spádovou školou pro neúplnou základní školu v Široké Nivě. Některé děti dojíždějí z blízkých obcí nebo města Vrbno pod Pradědem. V blízkosti školy je autobusová zastávka a vlakové nádraží. Škola je umístěna ve středu obce.