INFORMACE K OTVÍRÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

13.05.2020 10:54
 
Vážení rodiče,
předpokádáme, že po dohodě se zřizovatelem a v případě dostatečného zájmu, od 25. 5. 2020 obnovíme provozu školky. V průběhu týdne Vás budou, převážně telefonicky, kontaktovat učitelky, doplní Vám požadované informace a budou zjišťovat Váš zájem o docházku dětí do školky.
 
Provoz školky v době hlavních prázdnin bude upraven dle zjištěného zájmu rodičů.
 
Dne 30. 4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodiku pod názvem „Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020". Tímto Vás chceme seznámit s částečným obsahem tohoto dokumentu.
 
 
Cesta do školky a ze školky
 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška").
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 
Vstup do budovy školky 
 
- Minimalizovat  shromažďování osob před školkou
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 
 V prostorách mateřské školy
 
- Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1 a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
- Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné.
 
 Ve třídě
 
- Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 
 
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školky vstoupit.
 
- Pokud žák ve škole začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 
 
Osoby s rizikovými faktory
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 
4. Porucha imunitního systému, např.
 
při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
při protinádorové léčbě,
po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Dítě patřící do rizikové skupiny
 
Do rizikové skupiny patří dítě, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve školce umožněna.