Informace k obnovení výuky pro 2. stupeň

28.05.2020 10:26
Vážení rodiče,
 
v nejbližších dnech Vás budou kontaktovat třídní učitelé Vašich dětí, budou zjišťovat Váš zájem o obnovenou školní docházku a doplní Vám požadované informace. Pohyb žáků v základní škole se bude řídit stejnými principy jako u obnovené docházky pro I. stupeň (metodika MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020")
 
 Níže Vás nabízíme stručný obsahem tohoto dokumentu.
 
 
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
 
Cesta do školy a ze školy
 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 
 
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 
- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. O času a místě shromáždění skupiny budete informování pomocí systému iskola.cz.
 
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 
- Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 
 
Ve třídě
 
- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladné 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 
- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 
- Pokud žák ve škole začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 
 
 
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
 
- V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 
- Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 
- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 
Osoby s rizikovými faktory
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě,po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Žák patřící do rizikové skupiny
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
v nejbližších dnech Vás budou kontaktovat třídní učitelé Vašich dětí, budou zjišťovat Váš zájem o obnovenou školní docházku a doplní Vám požadované informace. Pohyb žáků v základní škole se bude řídit stejnými principy jako u obnovené docházky pro I. stupeň (metodika MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020")
 
 Níže Vás nabízíme stručný obsahem tohoto dokumentu.
 
 
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
 
Cesta do školy a ze školy
 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška").
 
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 
- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. O času a místě shromáždění skupiny budete informování pomocí systému iskola.cz.
 
- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 
- Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 
Ranní družina není poskytována.
 
Ve třídě
 
- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladné 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 
- Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici.
 
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 
- Pokud žák ve škole začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 
 
 
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
 
- V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 
- Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 
- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 
Osoby s rizikovými faktory
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 
4. Porucha imunitního systému, např.
 
při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
při protinádorové léčbě,
po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Žák patřící do rizikové skupiny
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 
příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)