Financováno z programu Evropské unie Erasmus+

 

Let ´s meet us in Europe

Popis projektu

Cílem projektu je rozvoj kvality vzdělávání. Standardem v českém vzdělávacím systému se stává metoda CLIL - a její zavedení a rozšíření na škole je i naší hlavní motivací. Současně se však chceme naučit využívat i další způsoby výuky (zejména v oblasti změny v přístupu k žákům - osobnostně orientovaný přístup, podpora sebehodnocení žáků, partnerský vztah mezi učitelem a žákem, tvořivá aktivita, činnostní učení, individualizace a diferenciace ve vyučování, kooperativní, prožitkové učení atd.). Zavádění nových metod pravidelně diskutujeme, v případě metody CLIL však po každé však vyvstává otázka soustavnosti, nedostatečného metodického vybavení a jazykových kompetencí učitelů. V rámci projektu se seznámíme i s alternativními přístupy a dalšími postupy, stejně jako se slabinami těchto metody. Stále jsme přesvědčeni, že nové metody mohou vzdělávacímu procesu žákům mnoho nabídnout.

Při zavádění nových metod (např. projektové a zážitkové vzdělávání, exkurze do výrobních podniků, setkávání s lidmi z praxe atd.), stále častěji narážíme na limity, hledáme cesty a směry. Nedostatečné metodické vybavení, málo praktických zkušeností a jazykové schopnosti jednotlivých vyučujících cítíme jako možný budoucí handicap školy a proto chceme řešit tyto nedostatečnosti  aby se negativně neprojevovaly na současných i budoucích studijních výsledcích našich žáků.

Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází ve vyloučené lokalitě, ohrožené celou řadou socio-patologických jevů, jsou i možnosti žáků k dalšímu rozvoji mimo školu omezené. Chtěli bychom se stát leadry v zavádění moderních metod v naší oblasti a ukázat okolním školám příklady dobré praxe.

Po absolvování kurzů od učitelů očekáváme, že po návratu budou nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v naší domácí škole, kde dojde k zavedení nových přístupů a metod a tím i zvýšení úrovně a atraktivity výuky.Sekundárním cílem je internacionalizace školy prostřednictvím rozšíření schopností a dovedností našich učitelů i žáků s možností vybudování vztahové sítě škol a prohloubení spolupráce s vhodnou zahraniční školou.

Tyto cíle jsou plně v souladu s Evropským plánem rozvoje naší školy. Naším hlavním záměrem je podpora profesního rozvoje našich pracovníků v oblasti vzdělávání a zvýšení kapacit a mezinárodního rozměru naší organizace, abychom byli schopni nabízet programy a činnosti, které lépe reagují na potřeby jednotlivců. Tyto dvě potřeby jsou zároveň i prioritami programu Erasmus+ v oblasti mobilit.

 

Letní vzdělávání učitelů

Význam jazykového vzdělávání je čím dál tím výraznější a tak i naši učitelé měli možnost seznámit se s prvky výuky metodou CLIL. Jedná se o výuku cizího jazyka i v ostatních vyučovaných předmětech. Tato metoda je součástí vzdělávací politiky v České republice již více než deset let, bohužel v naší oblasti jsou s ní minimální zkušenosti. Jako vhodná forma seznámení s touto metodou se nám jevilo absolvování zahraničních metodických kurzů zaměřených na aplikaci této metody do výukového procesu.

A tak učitelé, díky získanému grantu, významnou část prázdnin trávili ve školních lavicích. Věříme, že jejich nové vědomosti pomohou v rozvoji Vaší-naší školy.

                                                                                              Rostislav Němec

Plánované ukázkové hodiny

V rámci našeho projektu jsou naplánovené ukázkové hodiny pro pedagogickou veřejnost. Termín bude pravidelně zveřejňován na této stránce. V případě, že plánujete navštívit ukázkovou hodinu kontaktujte prosím vedení školy nebo vyučujícího. 

Děkuji za pochopení.   Rostislav Němec

Měsíc Den Vyučující Ročník
Září 16. Alena Rokosová 6.
  26. Hana Paclíková 4.
Říjen 19. Alena Rokosová 7.
  31. Hana Paclíková 4.
Listopad 16. Hana Paclíková 4. Zrušeno
  25. Alena Rokosová 6.
Prosinec 5. Hana Paclíková 4.
  16. Alena Rokosová 6.
  19. Hana Paclíková 4.
Leden 23. Hana Paclíková 4.
  27. Alena Rokosová 6.
Únor 6. Alena Rokosová 7.
  13. Hana Paclíková 4.
  27. Hana Paclíková 4.
Březen 24. Alena Rokosová 6.
  27. Hana Paclíková 4.
Duben 3. Alena Rokosová 7.
  17. Hana Paclíková 4.
Květen 12. Alena Rokosová 6.
  22. Hana Paclíkováá 6.
Červen 9. Alena Rokosová 6.

 

 

Pracovní listy k aktivitám ve formátech odt, doc a docx, vhodné k další úpravě:

 

Clil 1.zip (2924962) (prvouka)

Clil2.zip (11309105) (občanská a rodinná výchova)

Clil3.zip (1178538) (prvouka a matematika)

Clil4.zip (906751) (výpočetní technika a pracovní vyučování)

Clil5.zip (353501) (matematika - pro 6. až 9 ročník)

 

Alena Rokosová