Sponzorský dar Lesů ČR pro zlepšení výuky přírodovědných předmětů a ekologické výchovy

08.03.2018 12:48

V závěru roku 2017 získala naše škola sponzorský dar Lesů ČR ve výši 30 000 Kč na nákup pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. Našim cílem bylo zakoupit pomůcky, které by děti seznámily s méně známými či obtížně pozorovatelnými organismy nebo se uplatnily při ekologické výchově a aktivním poznávání živé i neživé přírody. Těžiště jejich uplatnění se nachází ve výuce přírodopisu a přírodovědy, uplatnění však najdou i ve výuce zeměpisu, fyziky, a dokonce i dějepisu. Významný přínos přinášejí i do práce přírodovědného kroužku, sestavování poznávácí části školního kola biologické olympiády a při přípravě soutěžících žáků do okresního kola této soutěže.

Široké uplatnění ve výuce přírodopisu a přírodovědy nalezl zejména kufřík se vzorky bezobratlých, který umožňuje žákům prohlédnout si skutečné zástupce různých skupin hmyzu a dalších bezobratlých zalitých v průhledné pryskyřici.

Značnou popularitu si u dětí získaly i plastové modely parazitů (blecha, klíště, zákožka) umožňující si prohlédnout sice běžné, avšak obtížně pozorovatelné a zdravotně rizikové živočichy v nadživotní velikosti.

Modely méně častých zástupců naší herpetofauny (užovka podplamatá, blatnice skvrnitá) nalezly uplatnění v přípravě žáků na soutěže s přírodovědnou tématikou (zejména biologická olympiáda), kde nároky na požadované znalosti již přesahují rozsah běžných učebnic pro základní školy.

Pozorování drobných živočichů a částí rostlin a hub při exkurzích do přírody umožňují zakoupené stojánkové lupy.

V současné době nabývají stále většího významu alternativní zdroje energie. O průběhu a výstupech vyučovací hodiny, kdy se žáci mohli seznámit s principy fungování těchto zdrojů s využitím jejich modelů pořízených z daru Lesů ČR, referuje samostatný příspěvek.

Zbyněk Hoták