Otevření školy a školky od 12. 4. 2021

08.04.2021 19:17
Vážení rodiče,
od 12. 4. bude umožněna střídavá docházka žáků do základní školy a denní docházka předškoláků do školky. Níže přikládám přehled základních informací.
 
 
Výuka je určena pouze pro předškoláky, během výuky děti nemusí mít roušky.
 
V prostoru "malé třídy" bude probíhat testování každé pondělí a čtvrtek pomocí sad Singclean, instruktážní video prosím zhlédněte s dětmi zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 Jedná se o samovýtěr z kraje nosu. Délka testování je cca 20 minut. Prosím naplánujte si příchod do školky s dostatečnou časovou rezervou. Při testování může být s dítětem jeho zákonný zástupce.
 
Doplňující informace 
K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.
 
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 
Pokud dítě nebude přítomno na testování na začátku vyučování, ale dostaví se do vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.
 
V případě pozitivního výsledku testu v pondělí bude pozitivně testované dítě izolováno od ostatních osob a bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
V případě, že se pozitivní test objeví jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, budou kontaktováni zákonní zástupci nejen pozitivního dítěte, ale i všech dětí, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů. Tyto děti zůstávají na distanční výuce po dobu, než bude potvrzen/vyvrácen pozitivní test pomocí PCR testu.
 
K možnostem čerpání ošetřovného v případě uzavření školky nebo v případě kontrolního PCR tesu jsme nedostali žádné informace. Více informací naleznete na www.cssz.cz
 
 
Výuka
Žáci se budou na výuce ob týden střídat. Během výuky a o přestávkách musí mít roušky.
V týdnu od 12.4. do 16.4. budou do školy docházet žáci 1. až 3. třídy, žáci 4. a 5. třídy se budou nadále vyučovat distančně (z domova).
V týdnu od 19.4. do 23.4. budou do školy docházet žáci 4. a 5. třídy, žáci  1. až 3. třídy  se budou nadále vyučovat distančně (z domova).
Výuka bude probíhat dle školního rozvhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou nahrazeny třídnickými a opakovacími hodinami.
 
 
Příchod do školy
Jako hlavní vchod pro žáky bude využíván vchod od tělocvičny. Ve vybrané dny (pondělí a čtvrtky) žák před příchodem do šatny bude testován, v ostatních dnech půjde do šaten bez testování.
 
Testování
V tělocvičně bude prováděno testování dětí pomocí sad Singclean, instruktážní video prosím zhlédněte s dětmi zde: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 Jedná se o samovýtěr z kraje nosu. Délka testování je cca 20 minut. Prosím, jestliže to bude možné, o příchod žáků do školy s dostatečnou časovou rezervou. Při pozdním příchodu dítě může vynechat až polovinu první vyučovací hodiny. 
 
Jídelna
Stravování dětí je nutno přihlásit formou telefonátu nebo SMS na tel. čísle 739 462 054 (i přes víkend) do pondělí 12.4. do 8:00
Žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy do obědníků ve dnech školního vyučování od 11:15 do 11:45. Od 12:00 do 13:30 bude jídelna vyhrazena pouze pro žáky a zaměstnance školy.
 
Družina
Do družiny mohou docházet pouze žáci, kteří se v daném týdnu účastní prezenční výuky. Provoz dužiny je zajištěn od 7:00 do 15:00. Děti musí být rozděleny do skupin podle tříd. Provozní doba družiny bude upravena dle skutečného zájmu.
 
Kroužky
Provoz kroužků bude možný pouze v případech, že k jeho minimálnímu naplnění budou stačit pouze děti z jedné třídy (nutnost homogenních skupin).
 
Doplňující informace k testování
 
K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je možná přítomnost/ asistence při provádění testu třetí osoby v prostoru školy (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas od zákonného zástupce). Pro tyto účely bude vyhrazena učebna ručních prací u tělocvičny.
 
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 
Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.
 
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti či žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
 
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se do vyučování později, provede si test v prostoru ředitelny bezprostředně po svém příchodu.
 
V případě pozitivního výsledku testu v pondělí bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob a bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
V případě, že se pozitivní test objeví jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, budou kontaktováni zákonní zástupci nejen pozitivního žáka, ale i všech žáků, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů. Tito žáci zůstávají na distanční výuce po dobu, než bude potvrzen/vyvrácen pozitivní test pomocí PCR testu.
 
Více informací najdete na www.msmt.cz
 
Ošetřovné
K možnostem čerpání ošetřovného v případě pozitivního testování žáka nebo v případě čekání na výsledek kontrolního PCR testu jsme nedostali žádné informace. Více informací naleznete na www.cssz.cz
 

Přeji hezký den. Rostislav Němec