Nový školní rok a Covid-19

26.08.2020 10:44

Vážení rodiče,

ministerstvo školství připravilo manuál k provozu škol na školní rok 2020/21. www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari. Níže Vás nabízím stručný obsah tohoto dokumentu se zaměřením na provoz naší školy.

Prosím myslete, že více než různá nařízení, doporučení a zákazy bude v novém školním roce pro Vaše – naše děti důležitá podpora, pochopení a pomoc. Snažme se jim dopřát pocit bezpečí a klidu i v tomto školním roce.

Rostislav Němec

 

Stručný obsah manuálu MŠMT k provozu škol vzhledem ke covid - 19

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Obecné informace a doporučení

- Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.

- Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Vstup do budovy školy je pro žáky umožněn v běžném režimu.

- S výjimkou prvního školního dne nebudeme umožňovat vstup doprovázejícím osobám. Konzultace rodičů s vyučujícími budou v maximální míře pouze online. Zvažujeme pořádání rodičovských schůzek pouze vzdálenou formou.  

- Žáci a zaměstnanci ve škole nemusí nosit roušky.

 

Ve třídě

 - Po příchodu do třídy by každý měl použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i zvýšené důkladné umytí rukou.

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

- Žákům je doporučeno si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikovat nebo umyt ruce ve své třídě.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

- Jestliže příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce – dítě není vpuštěno do budovy školy.

- Jestliže příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte, bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který musí bezodkladně vyzvednout dítě ze školy.

- Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 - Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení praktického lékaře

 

Dálkové vzdělávání

- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku nemoci (Covid -19) či karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

- Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

- V ostatních případech nemoci (např. chřipka) škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

- Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 

Úplata za vzdělávání

- Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

- Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření mateřských škol, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

- Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření školní družiny, stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

- Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření školního klubu, úplata se poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem.